top of page

Store Policy

Payment Methods

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

1. Boktor
2. Algemeen
3. Gegevensbeheer
4. Prijzen
5. Retour
6. Levering
7. Annulatie
8. Betaling
9. Garantie
10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

11. Toepasselijk recht


1. Boktor

Identiteit van de ondernemer
Boktor door Bruno Paulussen
Adres: Hannuitsesteenweg 24, 3400 Landen België

Winkel: Diesterstraat 15, 3500 Hasselt België
Telefoonnummer: 0474749885 (Op werkdagen tussen 10.00 uur en 18.00)
Emailadres: info@boktorbooks.com
Ondernemingsnummer: 0749 499 796
BTWnummer: BTW BE 0749 499 796

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Boktor. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Boktor.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Boktor behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boktor erkend.
2.4 Boktor garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

3. Gegevensbeheer

3.1 Bij het plaatsen van een bestelling bij Boktor worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Boktor. Boktor houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
3.2 Boktor respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3.3 Boktor maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW of 6% BTW.

5. 14 dagen retourrecht

Na aankoop van een artikel heeft de koper het recht om de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Alvorens het artikel terug te zenden dient de koper schriftelijk melding te maken van het gebruik van het recht op retour en dit binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering. Indien Boktor de geretourneerde goederen na afloop van de 14 dagen niet heeft ontvangen is de verkoop een feit.
De koper dient het te retourneren artikel degelijk te verpakken om beschadigingen bij verzending te vermijden. Indien het artikel beschadigd of in slechtere staat ontvangen wordt door Boktor vervalt het recht op retour en terugbetaling aan de koper.
Na goede ontvangst van de retourzending wordt het volledige aankoopbedrag door Boktor binnen 30 dagen terugbetaald aan de koper.
Boktor is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.
Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de koper.

De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Boktor en de winstderving door Boktor, te vermeerderen met BTW, aan Boktor te vergoeden.

6. Levering

De levering van goederen gebeurt door een door Boktor gekozen postbedrijf naar het adres door de klant opgegeven bij de bestelling.
Boktor zal bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren
6.1 Boktor streeft ernaar de producten te leveren binnen de door hen op het moment van bestelling aangegeven termijn. Boktor kan echter geen exacte datum aangeven op het ogenblik dat de klant een bestelling plaatst of in de bevestiging van bestelling.
Indien levering binnen 30 dagen niet mogelijk is ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten of ingebrekestelling te annuleren.
6.2 Bij levering van goederen kan de klant gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. De klant gaat ermee akkoord de goederen te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. De klant dient een bewijs van ontvangst van de geleverde goederen te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.
6.3 De klant dient voorzichtig te zijn bij openen van de verpakking zodat de inhoud hiervan niet beschadigd raakt. De klant wordt aangeraden het gebruik van scherpe voorwerpen te vermijden.
6.4 Boktor levert de goederen in standaardverpakkingen geheel naar hun goeddunken met betrekking tot bescherming van de inhoud van de verpakking. Bij zichtbare beschadigingen aan de verpakking bij ontvangst dient de klant deze door middel van foto`s te documenteren alvorens over te gaan tot het openen van de verpakking. Zo niet vervalt het recht op retour bij beschadigingen aan het artikel.
6.5 Wanneer de klant niet beschikbaar is voor ontvangst of afhalen, kan een kennisgeving voor de klant achtergelaten worden waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming. Eventuele kosten voor een tweede levering die voortkomen uit het niet in ontvangst kunnen of willen nemen van de goederen zijn voor rekening van de klant.
Alle levertermijnen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

7. Annulatie

Boktor kan een bestelling annuleren als het artikel om welke reden dan ook niet beschikbaar blijkt. Boktor zal in dat geval contact opnemen met de klant en het door de klant reeds betaalde bedrag terugstorten en dit binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulatie van de bestelling.

8. Betaling

8.1 Betaling van het product dient vóór levering en uitsluitend door middel van overboeking via Bancontact, Creditcard (Visa, MasterCard, Maestro, American Express), bankoverboeking, iDeal, PayPal of Giropay te geschieden.

8.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

8.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.

8.4 De klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

8.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.


9. Garantie

9.1. Conditie
De koper dient zich te vergewissen van de conditie van het artikel. Bij afhalen van het artikel vervalt de garantie op conditie van het artikel.
Onvolmaaktheden worden steeds in de beschrijving van het artikel aangegeven. Indien geen opgave van conditie van het artikel mag de klant er van uit gaan dat het artikel zich in goede staat bevindt zonder ernstige of zichtbare onvolmaaktheden. Indien de conditie van het artikel sterk afwijkt van de beschrijving kan de klant beroep doen op de garantieregeling. Het recht op de garantie op de conditie vervalt indien de koper aansprakelijk is voor de schade aan het artikel of de verpakking door niet correcte behandeling van verpakking en/of het artikel.

9.2. Schade door transport
Indien het artikel aan de klant wordt bezorgd is Boktor verantwoordelijk voor het transport en eventuele schade die hieruit zou voortvloeien.
Indien het artikel beschadigd raakt tijdens het transport kan de klant beroep doen op de garantieregeling.
De klant dient de schade voldoende te documenteren aan de hand van foto`s, zowel de schade aan het artikel als de schade aan de verpakking, en alles binnen 14 dagen na aankoop door te geven aan Boktor.
Het recht op de garantieregeling vervalt indien de koper zelf aansprakelijk is voor de schade aan het artikel of de verpakking of indien de melding van  schade te laat doorgegeven wordt.

Indien de klant recht heeft op en gebruik maakt van de garantieregeling wordt het aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) terugbetaald aan de klant. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de koper.
De klant dient Boktor schriftelijk te verwittigen indien hij gebruik wenst te maken van de garantieregeling (binnen 14 dagen na aankoop ivm schade door transport) en dient de reden hiertoe voldoende toe te lichten.

10. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Boktor behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt. Voortzetting van gebruik van de site zal  worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.

11. Toepasselijk recht

Alle geschillen tussen Boktor en de afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in België. In afwijking hiervan is Boktor bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de afnemer te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten België ligt.
Op alle overeenkomsten die door Boktor worden gesloten is alleen Belgisch recht van toepassing.

bottom of page